CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

25(2 lần) 80(2 lần) 96(2 lần) 05(1)lần 17(1 lần) 20(1 lần) 22(1 lần) 24(1 lần)

Trong 60 ngày

69(3 lần) 96(3 lần) 09(2)lần 25(2 lần) 42(2 lần) 52(2 lần) 66(2 lần) 74(2 lần)

Trong 120 ngày

09(4)lần 52(4 lần) 69(4 lần) 74(4 lần) 33(3 lần) 34(3 lần) 45(3 lần) 47(3 lần)

Trong 365 ngày

61(10 lần) 67(8 lần) 36(7 lần) 52(7 lần) 79(7 lần) 88(7 lần) 32(6 lần) 34(6 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

22(17 lần) 82(17 lần) 30(16 lần) 25(15 lần) 92(15 lần) 57(14 lần) 77(14 lần)

Trong 60 ngày

22(27 lần) 69(27 lần) 52(26 lần) 57(26 lần) 61(26 lần) 71(26 lần) 79(24 lần)

Trong 120 ngày

89(48 lần) 90(47 lần) 52(45 lần) 79(45 lần) 10(44 lần) 61(43 lần) 49(42 lần)

Trong 365 ngày

79(128 lần) 62(121 lần) 52(119 lần) 61(119 lần) 83(115 lần) 82(113 lần) 89(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
04(4)lần 13(4 lần) 29(4 lần) 42(4 lần) 46(4 lần) 55(4 lần) 84(4 lần)
Trong 60 ngày
88(8 lần) 08(9)lần 04(10)lần 14(10 lần) 31(10 lần) 34(10 lần) 46(10 lần)
Trong 120 ngày
55(17 lần) 01(19)lần 85(20 lần) 04(22)lần 08(22)lần 58(22 lần) 72(22 lần)
Trong 365 ngày
58(72 lần) 85(74 lần) 01(78)lần 38(80 lần) 55(80 lần) 12(83 lần) 23(83 lần)